Як заповнити баланс підприємства

Як заповнити баланс підприємства

Бухгалтерський баланс є спосіб узагальнення інформації та угруповання активів підприємства і джерел їх формування на певну дату в грошовій оцінці. Показники балансу характеризують стан підприємства на певний момент.

Інструкція

  1. При складанні бухгалтерського балансу майте на увазі, що дані на початок звітного періоду повинні відповідати даним на кінець минулого періоду. Всі статті балансу повинні підтверджуватися даними інвентаризації майна, зобов’язань і розрахунків. Взаємозалік статей активу і пасиву, прибутків і збитків не допускається, за винятком випадків передбачених Положеннями з бухгалтерського обліку. У заголовній частині балансу вкажіть звітну дату, повне найменування організації, її ІПН, місцезнаходження, організаційно-правову форму, основний вид діяльності, дату затвердження балансу.
  2. Бухгалтерський баланс складається з п’яти розділів. У першому розділі «Необоротні активи» вкажіть вартість нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва. Крім того, в цьому ж розділі знаходиться рядок «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності». Вона позначає майно, яке фірма збирається використовувати для здачі в оренду, в лізинг або напрокат (залишок по рахунку 03). Заповніть рядки «Довгострокові фінансові вкладення», «Відстрочені податкові активи» (залишок по рахунку 09), «Інші необоротні активи». До останніх відносяться ті необоротні активи, які не знайшли відображення в попередніх рядках даного розділу.
  3. Далі перейдіть до формування другого розділу «Оборотні активи». Відомості про запаси і витрати підприємства відобразіть в рядку «Запаси». Загальні суми короткострокової і довгострокової дебіторської заборгованості внесіть до рядка 230 і 240. При цьому виділіть в аналітичних рядках заборгованість покупців. Всі короткострокові позики і короткострокові фінансові вкладення вкажіть у рядку 250 «Короткострокові фінансові вкладення». Залишки грошових коштів в касі і на розрахункових рахунках відобразіть у рядку «Грошові кошти». Заповніть рядок «Інші оборотні активи».
  4. Розділ III «Капітал і резерви» починається з рядка «Статутний капітал». У рядку 420 відображається залишок по рахунку 83 «Додатковий капітал». Рядок «Резервний капітал» повинна бути заповнена в обов’язковому порядку лише в акціонерних товариств. Нерозподілений прибуток минулих років і звітного періоду показується в терміні «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».
  5. У четвертому розділі «Довгострокові зобов’язання» у рядку 510 «Позики і кредити» відображається залишок по 67 рахунку «Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках». У рядок «Відстрочені податкові зобов’язання» перенесіть залишок по рахунку 77. Інші довгострокові зобов’язання підприємства вкажіть у відповідному рядку.
  6. Розділ V «Короткострокові зобов’язання» починайте з рядка 610 «Позики та кредити». У неї переноситься залишок по рахунку 67 «Короткострокові кредити та позики». У рядку «Кредиторська заборгованість» виділіть окремими сумами величину заборгованості перед постачальниками та підрядниками, по зарплаті, перед державними і позабюджетними фондами, з податків та зборів, перед іншими кредиторами. У рядку «Заборгованість перед засновниками по виплаті доходів» відображається сума нарахованих, але не виплачених дивідендів ». Доходи, що отримані підприємством у звітному періоді, але відносяться до майбутніх дат, вкажіть у рядку «Доходи майбутніх періодів». Нарахований резерв на рахунку 96 перенесіть до рядка «Резерви майбутніх витрат». Заповніть рядок «Інші короткострокові зобов’язання».