Як заповнити додаток до балансу-5

Як заповнити додаток до балансу-5

Форма № 5 — це розділ річної фінансової звітності «Додаток до бухгалтерського балансу», в якому відображається наявність і рух активів, витрат і зобов’язань. Її необов’язково заповнювати малим підприємствам і громадським організаціям, які не займаються підприємницькою діяльністю. Інші фірми зобов’язані надавати дану форму.

Інструкція

  1. При заповненні «Додатки до бухгалтерського балансу» необхідно знати деякі особливості. Розділ «Нематеріальні активи» є расшіфровочним до відповідної статті форми № 1 «Бухгалтерський баланс». Тут відображається первісна вартість майна та суми нарахованої амортизації на початок і кінець звітного періоду. Крім того, у даній формі відображається рух нематеріальних активів протягом року або кварталу.
  2. Розділ «Основні засоби» містить інформацію про основні засоби організації і є розшифровкою до рядка 120. У даному розділі є дві таблиці. У першій відображається наявність коштів на початок і кінець року за видами. У другій вказуються суми нарахованої амортизації, первісна вартість майна, переданого в оренду і на консервацію, вартість отриманих в оренду об’єктів, а також використовуються, але не зареєстрованих основних засобів.
  3. Розділ «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» включає розшифровку відповідної статті і складається з двох таблиць. У першій з них вказується первісна вартість дохідних вкладень, їх рух і розбиття по видах майна, у другій — суми нарахованої амортизації.
  4. У розділі «Витрати на НДДКР та технологічні роботи» міститься розшифровка наявних витрат і дані за незакінченими і не дала результату робіт.
  5. Заповнення розділу «Фінансові вкладення» передбачає розшифровку фінансових вкладень, відображених у рядку 140 і 250 бухгалтерського балансу. У ньому вказуються дані за короткостроковими та довгостроковими вкладеннями. Крім того, вони відображаються за поточною ринковою вартістю і за оціночної вартості за вирахуванням резервів під їх знецінення.
  6. Розділ «Дебіторська та кредиторська заборгованість» включає дві таблиці. У першій з них обліковується дебіторська заборгованість (рядки 230 і 240 балансу), у другій — кредиторська заборгованість (рядок 260) та заборгованість за кредитами і позиками (рядки 510 та 610 Балансу).
  7. «Витрати по звичайних видах діяльності» включають витрати, пов’язані з передачею продукції, робіт, послуг, витрати по шлюбу, суми, що відшкодовуються винними особами, витрати, пов’язані зі списанням активів.
  8. В розділ «Забезпечення» входять відомості про майно, що знаходиться в заставі і взятого під заставу. «Державна допомога» включає інформацію в розрізі джерел надходження коштів та цільових призначень.