Як заповнювати заліковку

Як заповнювати заліковку

Залікова книжка, в народі звана «заліковою книжкою», є документом, в якому відображається проходження студентом освітньої програми навчального закладу та його успішність за весь період навчання.

Інструкція

  1. Залікова книжка видається кожному новоприбулому до стін вузу. Відповідальність за її заповнення, як правило, покладається на студента, контроль за веденням залікової книжки виконує деканат. Заліковка видається під розпис, кожна отримана студентом книжка фіксується в журналі реєстрації, в якому їй присвоюється певний номер.
  2. У заліковці відображаються результати всіх семестрових теоретичних і практичних випробувань, підсумки курсових робіт, практикумів, державних атестаційних іспитів і дипломної роботи.
  3. Залікова книжка зберігається у студента або в деканаті залежно від порядку, встановленого у вузі. У другому випадку вона видається на руки за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії, а після її закінчення знову здається в деканат.
  4. Заліковка повинна бути заповнена акуратно, кульковою ручкою чорного або синього кольору. У заліковій книжці не слід допускати підкреслення, закреслення, помарки і підчищення. Якщо все ж таки довелося внести зміни, вони обов’язково повинні бути завірені в деканаті.
  5. Перший лист залікової книжки оформляється статистиком або діловодом факультету. На лівій його стороні наклеюється малюнок студента, ставиться його підпис та печатка навчального закладу. На правій стороні аркуша заповнюється номер заліковки, прізвище, ім’я, по батькові студента, найменування факультету, номер і найменування спеціальності, рік вступу, форма навчання, а також дата видачі книжки.
  6. На кожному аркуші наступних сторінок в лівому верхньому кутку проставляється рік навчання та прізвище та ініціали студента. У розділі «Теоретичний курс» викладачі вносять результати здачі іспитів, в розділі «Практичний курс» — курсових робіт і заліків. Графи даних розділів, які включають відомості про кількість годин, найменування дисципліни, внаслідок іспиту або заліку, заповнюються викладачем, які брали його.
  7. Відомості про проходження навчальних, виробничих та переддипломної практик відображаються в розділі «Виробнича практика». У ньому вказуються дані про місце її проходження, в якості кого студент проходив практику, прізвище керівника, терміни практики, результат.
  8. Результати складання державного атестаційного іспиту та захисту випускної кваліфікаційної роботи також відображаються у відповідних розділах. Вони заповнюються секретарем комісії і підписуються всіма її членами.