Як застосовувати прискорену амортизацію

Як застосовувати прискорену амортизацію

Прискорена амортизація — це метод, при якому перенесення вартості основних засобів здійснюється більш швидкими темпами, ніж при традиційних способах нарахування амортизації за рахунок штучного зниження терміну корисного використання коштів і підвищення норми відрахувань.

Інструкція

  1. Застосування такої амортизації дозволяє прискорити списання вартості майна на собівартість продукції, у результаті чого оподатковуваний прибуток підприємства зменшується. До переваг даного способу нарахування амортизації можна віднести швидке відшкодування більшої частини витрат за менший проміжок часу. Однак застосування цього методу веде до необгрунтованого завищення собівартості продукції, а отже, ціни реалізації.
  2. У російській практиці ведення бухгалтерського обліку прискорена амортизація застосовується не надто широко. Щодо основних засобів, що працюють в умовах агресивного середовища або підвищеної змінності, до норми амортизації може бути застосований спеціальний коефіцієнт, але не вище 2, тобто норма амортизації може бути збільшена в 2 рази. Якщо майно належить платнику податку на підставі договору лізингу, то він має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не більше 3. Але при цьому на амортизується майно, яке належить до першої, другої чи третьої амортизаційних групах, якщо амортизація по ньому нараховується нелінійним методом, це правило не поширюється.
  3. Необхідно пам’ятати, що під агресивним середовищем для цілей застосування прискореної амортизації розуміється сукупність природних або штучних факторів, які підвищують знос основного засобу. Крім того, під роботою в агресивному середовищі розуміється знаходження майна в контакті з вибухонебезпечною, токсичною, пожежонебезпечної та іншої агресивним середовищем, яка може стати причиною аварійної ситуації.
  4. Нараховувати прискорену амортизацію можна двома способами: за сумою років або способом зменшуваного залишку. Перший метод передбачає оцінку строку корисного використання, присвоєння кожному році послідовної суми, визначення розміру цих суми. З первісної вартості об’єкта амортизації віднімається його ліквідаційна вартість, а потім вийшла сума амортизаційних відрахувань множиться на дріб, у чисельнику якого буде строк корисного використання, а в знаменнику — сума чисел років.
  5. Метод подвоєного зниження залишку полягає в тому, що кожного року знижується залишок вартості майна множиться на постійний відсотковий коефіцієнт, який удвічі перевищує відповідну норму амортизації. Остання являє собою величину, зворотну терміну корисної служби, помноженому на сто. Тобто, якщо строк корисної експлуатації активу становить 5 років, то норма амортизації становитиме 20%, а подвоєна ставка — 40%. На подвійну ставку зазвичай множать балансову вартість активу на початок періоду і отримують суму нарахованого зносу.