Як знайти чисті активи


 

Чисті активи являють собою величину власного капіталу підприємства, вільного від всіх боргових зобов’язань. Даний показник характеризує фінансову стійкість фірми та її здатність виплачувати дивіденди і виконувати свої зобов’язання. Розраховуються чисті активи як різниця між певними сумами активів і пасивів.Інструкція

  1. Визначте суму активів, які приймаються до розрахунку чистих активів. Для цього скористайтеся бухгалтерським балансом підприємства за звітний період. Необхідно визначити суму по нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, дохідним вкладенням в матеріальні цінності. Також до уваги беруться необоротні активи, наявні запаси, дебіторська заборгованість, ПДВ по придбаних цінностей, оборотні активи та грошові кошти. При цьому необхідно відняти з отриманої суми заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу і фактичні витрати на викуп власних акцій.
  2. Розрахуйте величину пасивів підприємства, які приймаються для розрахунку чистих активів. Вони складаються з довгострокових та короткострокових зобов’язань по кредитах і позиках, кредиторської заборгованості, заборгованості учасникам по виплаті доходів та резервів майбутніх витрат. Додайте в отриману суму також величини відкладених податкових зобов’язань та створені резерви за умовними зобов’язаннями та припинення діяльності.
  3. Знайдіть величину чистих активів підприємства, яка дорівнює різниці певних активів і пасивів. Дана схема розрахунку прийнята Наказом Мінфіну № 10-н від 29 січня 2003 року.
  4. Проаналізуйте отриману величину чистих активів. Якщо вона в звітному періоді виявилася меншою від суми статутного капіталу, то засновники повинні прийняти рішення про його зменшення до величини чистих активів. Якщо ж ця сума менше встановленого законодавством мінімуму, то може бути прийняте рішення про ліквідацію підприємства.
  5. Розраховуйте суму чистих активів щокварталу і підбиває загальний підсумок в кінці року. Розкривайте отриману величину в річних і проміжних бухгалтерських звітностях.