Як знайти прибуток до оподаткування


 

Прибуток до оподаткування є основною величиною, яка визначається при складанні звіту про прибутки і збитки за формою № 2. Вона складається з доходів підприємства від продажів за вирахуванням сум операційних і позареалізаційних витрат і доходів.Інструкція

  1. Обчисліть суму операційних доходів і витрат, які відображають надходження і платежі підприємства, які викликані веденням господарських, виробничих та фінансових операцій протягом звітного періоду. До операційних доходів відноситься виручка від продажів, надходження орендних платежів, відсотки за вкладами і виданими позикою, комісії та інші грошові надходження. Витрати характеризуються грошовими витратами на виробництво продукції, управління компанією, сплату податків, виплату відсотків за кредитами, реалізацію товару та інше.
  2. Визначте суму внереалізованних доходів і витрат підприємства. До них відносять: сплачені та отримані штрафи, пені, неустойки та інші економічні санкції; відсотки і доходи, отримані від сум, що знаходяться на депозитних і розрахункових рахунках; курсові різниці; списана дебіторська і кредиторська заборгованість; збитки від стихійних лих; судові витрати; прибутку та збитки минулих років та інше.
  3. Внесіть операційні та внереалізованних доходи і витрати у відповідні рядки 060, 070, 080, 090 і 100 звіту про прибутки і збитки за формою № 2.
  4. Розрахуйте прибуток або збиток підприємства, отриманий за звітний період від продажу. Заповніть для цього звіт за формою № 2. У рядку 029 вкажіть валову виручку, яка дорівнює сумі величин зазначених на кредиті рахунку 90.1 «Дохід» за вирахуванням податків, акцизів, мита і собівартості реалізованої продукції. У рядок 030 вносяться комерційні витрати підприємства, а рядок 040 — управлінські. Після цього в рядку 050 вказується сума прибуток від продажів, яка дорівнює рядку 029 за вирахуванням рядків 030 і 040.
  5. Знайдіть прибуток до оподаткування та занесіть результат в рядку 140 звіту. Для цього необхідно до значення рядка 050 додати рядок 060, 080 і 090 і відняти рядки 070 і 100.