Як знайти швидкість хімічної реакції


 

Хімічна кінетика пояснює якісні і кількісні зміни, що спостерігаються в хімічних процесах. Основне поняття хімічної кінетики — швидкість реакції. Вона визначається кількістю речовини, прореагировавшего в одиницю часу в одиниці об’єму.


Інструкція

  1. Нехай об’єм і температура постійні. Якщо за період часу від t1 до t2 концентрація одного з речовин зменшилася від c1 до с2, то, за визначенням, швидкість реакції v = — (c2-c1) / (t2-t1) = -Δc/Δt. Тут Δt = (t2-t1) — позитивний проміжок часу. Різниця концентрацій Δc = c2-c1
  2. На швидкість протікання хімічної реакції впливають три основні фактори: концентрація реагуючих речовин, температура, присутність каталізатора. Але вирішальний вплив на швидкість надає природа реагентів. Наприклад, при кімнатній температурі реакція водню з фтором йде дуже інтенсивно, а водень з йодом реагує повільно навіть при нагріванні.
  3. Залежність між молярним концентраціями і швидкістю реакції кількісно описується законом діючих мас. При постійній температурі швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагентів: v = k • [A] ^ v (a) • [B] ^ v (B). Тут k, v (A) і v (B) — константи.
  4. Закон діючих мас справедливий для рідких і газоподібних речовин (гомогенних систем), але не справедливий для твердих (гетерогенних). Швидкість гетерогенної реакції залежить ще і від поверхні зіткнення речовин. Збільшення поверхні підвищує швидкість реакції.
  5. В загальному вигляді закон діючих мас виглядає так: v (T) = k (T) • [A] ^ v (A) • [B] ^ v (B), де v (T) і k (T) — функції температури . В такому вигляді закон дозволяє розрахувати швидкість реакції при мінливих температурі.
  6. Щоб приблизно оцінити, як зміниться швидкість реакції при зміні температури на ΔT, можна використовувати температурний коефіцієнт Вант-Гоффа γ. Як правило, швидкість гомогенної реакції збільшується в 2-4 рази при підвищенні температури на 10 ˚, тобто γ = k (T +10) / k (T) ≈ 2 ÷ 4.