Як знайти вартість валової продукції


 

Валова продукція відноситься до узагальнюючих показників результатів господарської діяльності організації. Він характеризує обсяг виробництва підприємства в грошовому вираженні. Вартість валової продукції розраховується наступним чином.Вам знадобиться

Дані бухгалтерської звітності за аналізований період (Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки і збитки).

Інструкція

  1. Визначте вартість продукції, виробленої всіма підрозділами підприємства за аналізований період (валовий оборот продукції). Для розрахунку скористайтеся даними бухгалтерської звітності. Знайдіть вартість виробленої та реалізованої продукції за період по рядку 020 «Собівартість продукції» Звіту про прибутки та збитки.
  2. Знайдіть за даними бухгалтерської звітності вартість залишків незавершеного виробництва на початок і кінець аналізованого періоду. У бухгалтерському балансі ці цифри проставлені в рядках 130 «Незавершене будівництво» і 213 «Витрати в незавершеному виробництві». Визначте за рядком 214 Бухгалтерського балансу «Готова продукція і товари для перепродажу» вартість залишків готової продукції на початок і кінець звітного періоду.
  3. Розрахуйте валовий оборот продукції, виробленої всіма підрозділами за період (ВО). До суми залишків готової продукції і незавершеного виробництва на кінець періоду додайте вартість реалізованої продукції і відніміть суму залишків готової продукції та «недобудови» на початок періоду. Алгоритм обчислення випливає з формули підрахунку залишку по активних рахунках на кінець періоду: Залишок на початок + Прихід за період — Витрата за період = Залишок на кінець періоду.
  4. Визначте за даними бухгалтерського обліку вартість продукції, виробленої підрозділами підприємства для власних потреб (НД). Перегляньте прибуткові документи або акти виконаних робіт від допоміжних ділянок за звітний період. Для власних потреб підприємство, наприклад, може виготовляти тару або виконувати роботи з капітального та поточного ремонту будівель.
  5. Обчисліть вартість валової продукції підприємства за період за формулою: ВП = ВО — Нд, де ВП — розрахункова величина вартості валової продукції, ВО — валовий оборот всієї продукції підприємства за звітний період, нд — вартість продукції, виробленої підприємством для власних потреб. Розрахуйте цей показник за аналогічний період минулого року. Проведіть порівняльний аналіз, зробіть висновки про тенденції обсягів виробництва підприємства.