Як знайти бухгалтерський баланс

Як знайти бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс є основною формою бухгалтерської звітності і відображає майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату. Він містить всю інформацію про активи та пасиви підприємства в грошовому вираженні. Складанням бухгалтерського балансу займається головний бухгалтер організації на підставі оборотно-сальдової відомості.

Вам знадобиться

- Бухгалтерський баланс форма № 1;
- Калькулятор;
- Комп’ютер.

Інструкція

  1. Заповніть титульний лист бухгалтерського балансу. У верхньому рядку відзначте звітну дату складання. Як правило, це останнє число місяця звітного періоду. Вкажіть повну або скорочену назву організації, згідно зі статутними документами. Вкажіть ІПН підприємства, вид діяльності по КВЕД, код організаційно-правової форми за ОКОПФ, код власності за ОКФС, адреса підприємства.
  2. Виберіть одиницю вимірювання, що використовується при заповненні. Значення в балансі заповнюйте в тисячах або мільйонах карбованців цілими числами без десяткових знаків. Іноземну валюту необхідно перераховувати в рублі згідно з курсом ЦБ на звітну дату. Встановіть у рядку «Дата затвердження» дату ля річної звітності, а в рядку «Дата відправлення (прийняття)» конкретну дату відправки бухгалтерського балансу.
  3. Заповніть активи підприємства. Активи підприємства складаються з двох розділів: необоротні активи й оборотні активи. У графі 1 вказані групи статей, а в графі два відзначені коди відповідного показника. Заповнюйте в графі 3 рахунки на початок звітного періоду, а в графі 4 рахунки на кінець звітного періоду. Ставте прочерки в комірках з порожніми значеннями балансу.
  4. Підсумуйте в рядку 190 всі значення в рядках 110-150, відповідні першого розділу активів. Підсумуйте в рядок 290 значення з рядків 210-270, відповідні другому розділу активів. Рядок 300 є балансом за активами, в ній записуйте суму рядків 190 і 290.
  5. Заповніть пасиви підприємства. Пасиви організації складаються з трьох розділів: капітал і резерви, довгострокові зобов’язання і короткострокові зобов’язання. Підсумуйте в рядок 490 бухгалтерського балансу значення з рядків 410-470, за винятком рядка 411. У рядок 590 вказується сума рядків 510-520. Відзначте в рядку 621 суму рядків 621-625. Підсумуйте в рядку 690 п’ятого розділу рядка 610, 620, 630-660. Рядок 700 бухгалтерського балансу є сумою всіх трьох розділів пасивів підприємства: 490, 590, 690.
  6. Завірте складену звітність підписом керівника підприємства і головного бухгалтера. Поставте внизу дату складання. Бухгалтерський баланс вважається правильно знайденим, якщо значення в рядок 300 і 700 рівні.

Корисні поради

Скористайтеся ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» і ПБУ 22/2010 «Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності».