Як знайти функцію графіка

Як знайти функцію графіка

Ще в шкільні роки докладно вивчаються функції і будуються їх графіки. Але, на жаль, читати графік функції і знаходити її тип за представленим кресленням практично не вчать. Насправді це досить просто, якщо пам’ятати основні види функцій.

Інструкція

  1. Якщо представленим графіком є ​​пряма лінія, яка проходить через початок координат і утворює з віссю Оx кут α (який є кутом нахилу прямої до позитивної півосі), то функція, що описує таку пряму, буде представлена ​​як y = kx. При цьому коефіцієнт пропорційності k дорівнює тангенсу кута α.
  2. Якщо задана пряма проходить через другу і четверту координатні чверті, то k дорівнює 0, і функція зростає. Нехай представлений графік є прямою лінією, що розташовується будь-яким чином відносно осей координат. Тоді функцією такого графіка буде лінійна, яка представлена ​​видом y = kx + b, де змінні y і x стоять у першого ступеня, а b і k можуть приймати як негативні, так і позитивні значення або нульове значення.
  3. Якщо пряма паралельна прямій з графіком y = kx і відсікає на осі ординат b одиниць, тоді рівняння має вигляд x = const, якщо графік паралельний осі абсцис, то k = 0.
  4. Крива лінія, яка складається з двох гілок, симетричних щодо початку координат і розташовуються в різних чвертях, називається гіперболою. Такий графік показує зворотну залежність змінної y від змінної x і описується рівнянням виду y = k / x, де k не повинен бути рівний нулю, так як є коефіцієнтом зворотної пропорційності. При цьому, якщо значення k більше нуля, функція убуває, якщо ж k менше нуля — зростає.
  5. Якщо запропонованим графіком є ​​парабола, що проходить через початок координат, її функція при виконанні умови, що b = с = 0, буде мати вигляд y = ax2. Це найпростіший випадок квадратичної функції. Графік функції виду y = ax2 + bx + с буде мати такий самий вигляд, що і найпростіший випадок, однак вершина параболи (точка, де графік перетинається з віссю ординат) буде знаходитися не на початку координат. У квадратичної функції, представленої видом y = ax2 + bx + с, значення величин a, b і c — постійні, при цьому a не дорівнює нулю.
  6. Параболою також може бути графік степеневої функції, вираженої рівнянням виду y = x ⁿ, тільки якщо n є будь-яким парним числом. Якщо ж значення n — непарне число, такий графік степеневої функції буде представлений кубічної параболою. У випадку, якщо змінна n є будь-яким негативним числом, рівняння функції набуває вигляду гіперболи.